Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

5 locuri vacante la Spitalul Pucioasa!
20.01.2017, 8:58 am

Spitalul Orăşenesc Pucioasa, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

1. Economist debutant – Birou Managementul Calităţii:

diplomă studii superioare, concurs pentru ocuparea postului

2. Inginer debutant – Birou Managementul Calităţii:

diplomă studii superioare, concurs pentru ocuparea postului

3. Consilier juridic I – Comp. Juridic:

diplomă studii superioare, 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate, concurs pentru ocuparea postului

4. Magazioner – Serv. Administrativ:

diplomă de bacalaureat, concurs pentru ocuparea postului

5. Economist IA – serv. Statistică:

diplomă studii superioare, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, concurs pentru ocuparea postului

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-30 ianuarie 2017, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-07 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

-10 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Spitalului Orăşenesc din Pucioasa, str. Republicii nr. 95, judeţul Dâmboviţa, telefon: 0245/760.510, interior 110.

 

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE